16838796264696.jpg

GIỮ GÌN NỮ TÍNH, HẠNH PHÚC BỀN LÂU

<div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"> <div class="xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs x126k92a" style="margin: 0px; white-space: pre-wrap; overflow-wrap: break-word; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">GIỮ G&Igrave;N T&Iacute;NH NỮ, HẠNH PH&Uacute;C BỀN L&Acirc;U</span></span></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">.</span></span></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave;i lần trong c&aacute;c cuộc chuyện tr&ograve; m&igrave;nh hay nghe mọi người hỏi &ldquo;L&agrave;m sao giữ được h&ocirc;n nh&acirc;n? Tại sao phụ nữ lại phải đi giữ đ&agrave;n &ocirc;ng, m&agrave; kh&ocirc;ng phải ngược lại?&rdquo;</span></span></div> </div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; overflow-wrap: break-word; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo OLINKS được biết, những ai c&oacute; T&Iacute;NH NỮ, năng lượng l&agrave;m mẹ đỉnh cao, th&igrave; người đấy sẽ l&agrave;m chủ được h&ocirc;n nh&acirc;n của m&igrave;nh. T&iacute;nh nữ n&agrave;y thể hiện ở 3 điều:</span></span></div> </div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; overflow-wrap: break-word; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="💟" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t19/1/16/1f49f.png" style="animation-name:none !important; border:0px; height:16px; transition-property:none !important; width:16px" /> Chăm s&oacute;c: ng&agrave;y ng&agrave;y để &yacute; hỏi han, lo toan tới việc ăn &ndash; mặc - ở - đi lại. Từ r&oacute;t cốc nước đến l&agrave;m những m&oacute;n ăn đối phương th&iacute;ch, trời lạnh nhắc mặc &aacute;o ấm, trời n&oacute;ng nhắc ăn đồ m&aacute;t. Chuyện nhỏ m&agrave; t&aacute;c dụng lớn, chị em kh&ocirc;ng n&ecirc;n bỏ qua</span></span></div> </div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; overflow-wrap: break-word; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="💟" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t19/1/16/1f49f.png" style="animation-name:none !important; border:0px; height:16px; transition-property:none !important; width:16px" /> Thấu hiểu: lắng nghe v&agrave; đồng thuận với tất cả những g&igrave; chồng l&agrave;m. Chỉ cần việc đ&oacute; kh&ocirc;ng l&agrave;m ảnh hưởng tới ai, kh&ocirc;ng tr&aacute;i đạo đức l&agrave; được</span></span></div> </div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; overflow-wrap: break-word; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="💟" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t19/1/16/1f49f.png" style="animation-name:none !important; border:0px; height:16px; transition-property:none !important; width:16px" /> Chia sẻ: khi chồng c&oacute; việc th&igrave; chạy đ&ocirc;n chay đ&aacute;o lo toan. D&ugrave; chưa chắc gi&uacute;p được việc g&igrave;, th&igrave; sự vất vả lo toan đấy vẫn lu&ocirc;n gi&uacute;p chị em c&oacute; được sự tin tưởng từ nửa kia của m&igrave;nh</span></span></div> </div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; overflow-wrap: break-word; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một người phụ nữ c&oacute; năng lượng T&Iacute;NH NỮ như thế, người đ&agrave;n &ocirc;ng sẽ đặt v&agrave;o tay bạn to&agrave;n bộ gia sản, tương lai của con c&aacute;i, tất cả những thứ g&igrave; anh ta tr&acirc;n qu&yacute; nhất. V&agrave; cả đời kh&ocirc;ng rời bỏ chị em được!</span></span></div> </div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; overflow-wrap: break-word; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&uacute;c chị em lu&ocirc;n giữ được ngọn lửa t&igrave;nh y&ecirc;u trong mối quan hệ của m&igrave;nh! Ch&uacute;c mọi người một m&ugrave;a nghỉ lễ tr&agrave;n đầy chăm s&oacute;c, thấu hiểu v&agrave; chia sẻ nh&eacute;!</span></span></div> </div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; overflow-wrap: break-word; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">P/s: V&agrave; đừng qu&ecirc;n d&ugrave;ng OLINKS mỗi ng&agrave;y để ch&iacute;nh m&igrave;nh lu&ocirc;n khỏe khoắn vui tươi, mu&ocirc;n phần rạng rỡ</span></span></div> </div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; overflow-wrap: break-word; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">-----------</span></span></div> <div dir="auto" style="font-family: inherit; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">OLINKS &ndash; BIẾT CHĂM S&Oacute;C M&Igrave;NH, B&Igrave;NH MINH HẠNH PH&Uacute;C</span></span></div> </div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; overflow-wrap: break-word; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="😊" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t7f/1/16/1f60a.png" style="animation-name:none !important; border:0px; height:16px; transition-property:none !important; width:16px" /> Hot.line: 0337357688</span></span></div> </div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; overflow-wrap: break-word; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="😊" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t7f/1/16/1f60a.png" style="animation-name:none !important; border:0px; height:16px; transition-property:none !important; width:16px" /> C&ugrave;ng lan tỏa Olinks để gi&uacute;p m&igrave;nh, gi&uacute;p người</span></span></div> </div> <div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="margin: 0.5em 0px 0px; white-space: pre-wrap; overflow-wrap: break-word; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"> <div dir="auto" style="font-family: inherit; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"><span style="font-size:20px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="😊" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t7f/1/16/1f60a.png" style="animation-name:none !important; border:0px; height:16px; transition-property:none !important; width:16px" /> Li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để biết c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch hợp t&aacute;c hấp dẫn nhất</span></span></div> </div> </div>